hollandvolland

holland vollandSinds 1994 is er in Nederland een Club van 10 Miljoen, die zich inzet voor het omlaag brengen van de Nederlandse bevolking. We laten de voorzitter van de Club, Paul Gerbrands, een aantal malen aan het woord. Dit naar aanleiding van zijn onlangs verschenen boek ‘Mijn land van veel en vol’.

Belangen

Voor natuurliefhebbers is Nederland met 5 miljoen mensen nog overbevolkt, voor projectontwikkelaars of luierfabrikanten kan het hier niet vol genoeg zijn. Wie dit land vol vindt met mensen, beton en asfalt, geeft uiting aan zijn gevoel. Bewijzen ontbreken. Dat is niet vreemd, als er nooit over overbevolking gepraat mocht worden. Intussen worden wel heimelijk de symptomen van de overbevolking aangepakt, zoals de files en het parkeerprobleem, zonder dat de oorzaak ervan in beeld komt.
Voor de machtigen – politiek, bedrijfsleven, religieuze organisaties – staan gigantische belangen op het spel: economische vooruitgang, rendementen, investeringen, winsten, concurrentiepositie en invloed. Daarnaast is de individuele mens bang zijn vrijheid kwijt te raken bij de keuze van zijn kindertal. Deze twee, vrijheid en de economische belangen, verlammen de mens. Het taboe op de overbevolking wordt er alleen maar groter door. Hieronder enkele argumenten voor een bevolkingspolitiek.

Voedsel

Als de invoer van voedsel uit het buitenland zou wegvallen, kan alle vruchtbare grond hier slechts aan 4 miljoen mensen blijvend voldoende voedsel bieden. Dan komt de noodzaak terug landbouwgrond te winnen door drooglegging en inpoldering of moeten we gaan emigreren. Nu voert Nederland voor de voedselvoorziening en de handhaving van een behoorlijke levensstandaard voedsel in uit de hele wereld. Het gebruikt daarmee een oppervlak dat vele malen groter is dan ons eigen land. Dit heet de ‘ecologische voetafdruk’. Die geeft in ons geval aan, dat wij ‘op grote voet’ leven en andere landen bepaald niet. Dit duurt voort, zolang al die andere landen hun voedselopbrengsten niet zelf nodig hebben door bijvoorbeeld de stijging van de zeespiegel die veel vruchtbare grond in de delta’s zal doen verdwijnen. Hetzelfde is van toepassing op katoen en jute als kledingstof en op hout als bouwmateriaal en voor papier. Ook de varkens- en pluimveehouderij (resp. ca. 13 miljoen en ca. 100 miljoen dieren) zijn afhankelijk, van maïs uit Amerika en van cassavemeel uit Thailand. De hier ellendig opeengepakte dieren zorgen voor ernstige milieuproblemen zoals het mestoverschot.

Water

volle strandenGrondwater is ontoereikend voor de consumptie, de kwaliteit is slecht mede door verontreiniging van de grond door de (bio)industrie. Steeds meer drinkwater wordt gewonnen uit oppervlaktewater van onder andere de Rijn en Maas. Deze rivieren nemen onderweg het afvalwater op van dichtbevolkte, sterk geïndustrialiseerde gebieden in Zwitserland, Duitsland, Frankrijk en België. Dure zuiveringsmethoden en infiltratie van water in de duinen zijn het gevolg. Schoon water wordt steeds duurder. En in warme zomers is zelfs het rivierwaterpeil te laag voor de normale consumptie. De conferentie in Johannesburg ging over watertekort in de hele wereld. Er is hier voor tien miljoen mensen water.

Woningen

Tussen 1962 en 1992 verdubbelde het aantal woningen van 3 tot 6 miljoen. De woningnood is nu even hoog als in 1962. Nederland wordt één stad. Nog steeds wordt de oplossing gezocht in hoogbouw, nummer één bij de symptoombestrijding van de overbevolking. Het vergroot de bevolkingsdichtheid ter plaatse en daarmee de verpaupering. Hoogbouw en nieuwbouw zijn economisch gezien nu zelfs een structurele noodzakelijkheid geworden voor de werkgelegenheid. De gewone dagelijkse geluidsoverlast, de vervuiling, de files, de blijvende woningnood en de agressie werden daarmee ook structureel.

Ruimtefiles

De vele vrije tijd en de behoefte aan mobiliteit verlammen het woon-werkverkeer en het recreatieve verkeer. Aankoop van natuurgebieden door natuurbeschermers en acties van Greenpeace zijn een gevecht tegen de bierkaai. De mens zou beter om zijn eigen territorium een hek kunnen zetten in plaats van om dat van andere dieren. We wonen hier zo dicht op elkaar, zeker vergeleken bij de andere Europese landen, en het ruimtegebrek is zo nijpend, dat meer wegen, fietspaden en treinen allang geen oplossing meer zijn. Verhullende maatregelen zijn rekeningrijden, gunstig voor wie het kan betalen, een rijverbod afwisselend voor even en oneven nummerborden, vluchtstroken als rijbaan gebruikt, rijden op dubbeldekswegen, rijden onder de grond en in onbetaalbaar openbaar vervoer.

Broeikas

Het broeikaseffect dwingt ons ook tot nadenken. Zonne-energie is schoon, maar die zou hier minstens 40% van het landoppervlak vergen. Het plaatsen van windturbines neemt ook zeer veel ruimte in beslag, even afgezien van de horizonvervuiling. De tijd dringt wel, want fossiele brandstof als energiebron is over 40 jaar verleden tijd. Misschien is het straks incorrect kernenergie gevaarlijk te noemen.

Immigratie

immigratie 2 Nederland kan haar historische rol van gastvrij opvangland niet meer aan. Het kabinet sluit de deur. Niet uit onwil, maar door de nood gedwongen. Bij het vluchtelingenverdrag van Genève van 1951 ging het nog om opvang van kleine aantallen. Het betrof onder anderen oorlogsslachtoffers uit Vietnam, dissidente schrijvers, politiek vervolgden uit Sovjetkampen en uit voetbalstadions van Chili. Het communistische Oostblok was hofleverancier. Opvang had een politieke signaalfunctie naar smerige regimes en het versterkte ons gevoel van eigenwaarde. Als we de ellende in de wereld echt willen aanpakken, is zelfs opvang van vele tienduizenden mensen per jaar niet veel meer dan symptoombestrijding. We lopen vast in dat soort idealisme.

Keus

Zo zijn er nog vele tientallen criteria te noemen. De allerbelangrijkste is wel de vrijheid van iedere burger om zich onbeperkt voort te planten. Deze vrijheid tast op den duur de meeste andere vrijheden van de mens fundamenteel aan. We hebben een keus: of aanzienlijk terug in welvaart of in aantal mensen. De koek raakt gewoon op en de rek is er uit.

Paul Gerbrands, voorzitter van de Club
van 10 Miljoen

Zie ook:

De Club van Tien miljoen