politiek 

politiekDe beloning van een hoge positie is de toegang tot vrouwen en daarmee de verspreiding van het eigen genetisch materiaal van de man. Politiek als publiek gedrag is om deze reden altijd vooral een mannenzaak geweest. Dat moet niet verward worden met onderdrukking van vrouwen door mannen.

Beloning beloning

Doordat vrouwen de beste mannen selecteren om hun eigen voortplanting en kinderverzorging optimaal te maken, regeren ze in feite over de mannen en vormen ze de onderliggende politieke macht in de samenleving, met verstrekkende gevolgen voor de zeden en gewoonten, waaronder die welke de vrouw zelf onderdrukt.

Seksuele orde

In oorsprong draait het in de politiek om de seksuele orde, het seksuele systeem van familiegeslachtsverschilvoortplanting en lustregulering.
De hoogste politieke macht in Nederland is bijvoorbeeld het koningshuis (huis = familie) dat als symbool van eenheid van het hele volk geldt. Wie gelooft dat wij in een democratie leven en dat de koning geen politieke macht meer heeft vergist zich. In feite hebben zich in de afgelopen tweehonderd jaar steeds meer groepen mensen via het kiesrecht om de troon geschaard. Eerst de rijken, toen alle mannen, toen de vrouwen. De vooruitgang daarvan is dat meer mensen zich met de politiek zijn gaan bemoeien, een typisch aspect van een moderne samenleving, met een rechtssysteem, vrije pers, onderwijs, welvaart, dit alles relatief en tot op zekere hoogte. Want er is ook een schaduwkant. Wie kiesrecht heeft, is burger en de burger denkt in termen van macht die hij of zij moet uitoefenen over anderen, met als laagste categorie het ‘volk’.
De koninklijke familie vertegenwoordigt alle families, en draagt dus de familie-ideologie uit. De band tussen volk en koningshuis rust op dit seksuele fundament, waarbij heftige emoties een rol spelen. Een ruzie binnen de koninklijke familie roept dan ook grote publieke herkenning op. De schone schijn vermengt zich met het oprechte verlangen om de familie en het gezin bijeen te houden en zo is er een beeld van de harmonieuze en gelukkige familie van onbesproken gedrag, dat iedereen ophoudt. In enquêtes onder het volk blijkt dat het overgrote deel van de jongeren heel tevreden is met hun ouders en andersom. Zowel de enquête zelf als de antwoorden komen voort uit de propaganda voor de familie die dagelijks duizendvoudig in woord en beeld wordt gevoerd.

Politieke macht en familie

politieke macht en familiePolitieke macht wordt dus via de familie uitgeoefend, elke generatie weer, en de mensenmaatschappij is in principe net zo geordend als een apenmaatschappij. En zo moeten we de politiek ook begrijpen, en er niet te veel van verwachten. Politiek is niet het hoogste waartoe de mens geroepen is, maar eerder het laagste, niet de uitdrukking van een nobele menselijke geest, maar meer van instincten en emoties. Politiek is noodzakelijk (verbaal) geweld naar tegenstanders. Hoe meer en heftiger de politieke tegenstellingen, des te primitiever een samenleving, klein of groot. Niemand bereikt iets in de politiek die niet meedoet met (zelf)bedrog, huichelarij en corruptie. Politieke discussies en beslissingen gaan meestal over de verkeerde vragen en leveren meestal de verkeerde oplossingen. In de politiek toont zich heel duidelijk hoe primitief onze soort nog is. Verandering komt telkens alleen vanuit nieuwe ideeën die eerst in de uithoekjes van de samenleving geboren worden, en pas veel later in vertekende vorm op de politieke agenda terechtkomen.
Dit laatste geeft wel aan dat de afwezigheid van een vorm van politiek voorlopig even ondenkbaar is als het verdwijnen van de familie.

Seksuele politiek

Wat is er seksueel aan de politiek?
De politiek wordt in meerderheid door mannen beoefend. In de westerse wereld zitten sinds kort ook relatief veel vrouwen in de politiek. Dat wordt algemeen als een teken van vooruitgang gezien, maar dat hoeft het niet te zijn. In de eerste plaats omdat politieke posities aan de top het dichtst bij de troon staan. De macht wordt door de hiërarchie uitgeoefend, en goede posities van vrouwen in de bovenlaag zijn geen garantie voor de emancipatie van alle vrouwen. Ten tweede komen vrouwen even vaak uit de conservatieve hoek. Ten derde berust het heersende politieke denken mede op feminisme, een reactionaire doctrine, die in feite het seksuele systeem bevestigt.

Scheiding privé en openbaar

Politici moeten, vindt men, van onbesproken gedrag zijn. De scheiding tussen privé en openbaar is daarmee voor hen een harde eis en een vorm van bescherming. De gedachte erachter is ook wel dat politici rechtschapen en goede mensen zouden moeten zijn, maar dat is in de praktijk te veel gevraagd. Het woord ‘onbesproken’ kan betrekking hebben op allerlei zaken, maar over het algemeen heeft het een seksuele betekenis. Het komt erop neer dat politici naar buiten toe in ieder geval de indruk wekken dat zij het seksuele systeem onderschrijven.

Repressieve tolerantie en conformisme Repressieve tolerantie en conformisme

De politiek is onmisbaar om nieuwe ideeën uiteindelijk te realiseren. Politieke discussie en strijd hebben in Nederland de vrije beschikbaarheid van anticonceptie, abortus, naaktstranden en het wettige partnerschap van ongehuwden, het homohuwelijk, en de opheffing van het bordeelverbod opgeleverd. Dit is vooruitgang vergeleken bij vroeger en elders, en dus reden voor blijheid. Het gaat wel om verschillende zaken, die ook op hun eigen merites beoordeeld moeten worden. Het naaktstrand is bijvoorbeeld typisch een vorm van repressieve tolerantie, en het homohuwelijk is een vorm van conformisme. En we moeten ook kijken naar wat er allemaal nog niet of maar half bereikt is, en wat zoals altijd in eerste instantie door de politiek wordt afgewezen. De wetgeving rond genetisch onderzoek – onmisbaar voor verdere seksuele hervorming -is bijvoorbeeld even afwijzend als die van honderd jaar geleden ten aanzien van anticonceptie.

Artikel in andere taal lezen?

Engels

Duits

Frans